Data Manager in Stellenbosch University Stellenbosch,WesternCape,SouthAfrica

Full Time

Website Stellenbosch University

This work as a career listing is about Stellenbosch University in Stellenbosch,WesternCape,SouthAfrica 2022 exclusively on jobsrytr.com

About the job

Duties/Pligte

 • Bestuur die versameling, instandhouding en lewering van data van hoë gehalte gedurende die duur van alle navorsingsprojekte;
 • Dra by tot die ontwerp en instandhouding van databasisse en data-insamelingsinstrumente, om te verseker dat hulle aan die vereistes voldoen om kliniese data van verskillende kompleksiteit in te voer en aan te meld;
 • Toets prototipe databasisse en data-inskrywingstelsels om nakoming van die studieprotokol en institusionele prosesse en prosedures te verseker;
 • Toets nuwe prosesse en stelsels vir die optimale bestuur van data in kliniese navorsing;
 • Verwerk, naspoor van en valideer data akkuraat en betyds, in ooreenstemming met die instruksies vir dataverwerking en die invoer van data;
 • Bestuur die pasiëntinligtings- en hersieningsprotokol, en sluit protokolspesifieke riglyne by die datahersieningsproses in;
 • Neem die primêre verantwoordelikheid vir datakwaliteit, en skakel met daardie doell met die spanne vir data-inskrywing en datakwaliteit sowel as met projekleiers;
 • Voer projekspesifieke gehaltebeheer- en gehalteversekeringstake vir elke projek onafhanklik uit;
 • Verseker nakoming van goeie kliniese praktyk, goeie kliniese databestuurspraktyke en standaardprosedures en werksinstruksies;
 • Ontwikkel en onttrek akkurate dataverslae soos nodig vir voortgesette projekimplementering en vir dataverspreiding;
 • Verskaf data wat benodig word vir fakturering;
 • Voer ‘n paar basiese data-analise uit;
 • Verantwoordelik vir en lei data-rugsteun in FAMCRU.
 • Managing the collection, maintenance and delivery of high-quality data throughout the duration of all research projects;
 • Contributing to the design and maintenance of databases and data collection tools, ensuring that they meet the requirements for entering and

reporting clinical data of varying complexity;

 • Testing prototype databases and data entry systems to assure compliance with the study protocol and institutional processes and procedures;
 • Testing new processes and systems for the optimal management of data in clinical research;
 • Processing, tracking and validating data accurately and on time, in accordance with the instructions for data processing and entering;
 • Managing the patient information and review protocol, and incorporating protocol-specific guidelines into the data reviewing process;
 • Taking the primary responsibility for data quality, and liaising to that purpose with the

teams for data entry and data quality as well as with project leaders;

 • Performing project-specific quality control and quality assurance tasks for each project independently;
 • Ensuring adherence to good clinical practice, good clinical data management practices, and to standard procedures and working instructions;
 • Developing and extracting accurate data reports as needed for ongoing project implementation and for data dissemination;
 • Supplying data needed for billing;
 • Performing some basic data analyses;
 • Responsible for and guiding data back-up in FAMCRU.

Job Requirements/Pos Vereistes

 • Vyf jaar se ervaring van databestuur in ‘n navorsingsomgewing;
 • Twee jaar se ervaring met ‘n kliniese databestuurstelsel, bv. REDCap;
 • ‘n Uitstekende werkskennis van verskillende databasisbestuursagtewarepakkette (bv. SQL Server 2005/2008 en MS Access);
 • Uitstekende navraag-skryfvaardighede: T-SQL, ETL (uittreksel, transformeer, laai);
 • Die vermoë om groot volumes data akkuraat en doeltreffend te hanteer;
 • Die bereidwilligheid om flexi-ure te werk;
 • Die vermoë om in ‘n span saam te werk en om aktief by vaardigheidsoordrag betrokke te raak;
 • Die vermoë om dataverwante aktiwiteite goed en konsekwent te dokumenteer;
 • Die vermoë om stelselmatig te werk en verskillende bronne van inligting en stelsels te integreer;
 • Die vermoë om vertroulike inligting op ‘n professionele wyse te hanteer;
 • Goeie mondelinge en skriftelike kommunikasievaardighede.
 • Five years’ experience of data management in a research environment;
 • Two years’ experience with a clinical data management system, e.g.,REDCap;
 • An excellent working knowledge of various database management software packages (e.g., SQL Server 2005/2008 and MS Access);
 • Excellent query writing skills: T-SQL, ETL (extract, transform, load);
 • The ability to deal with large volumes of data accurately and efficiently;
 • The willingness to work flexi-time;
 • The ability to work collaboratively in a team and to actively engage in skills transfer;
 • The ability to document data-related activities well and consistently;
 • The ability to work systematically and to integrate various sources of information and systems;
 • The ability to handle confidential information in a professional manner;
 • Good verbal and written communication skills.

Recommendation/Aanbeveling

 • Beplanning en organisatoriese vaardighede;
 • Data-analise vaardighede.
 • Planning and organisational skills;
 • Data analysis skills.

How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen

Die Universiteit Stellenbosch is verbind tot diensbillikheid (DB), en aanstellings sal ooreenkomstig die DB-plan vir die betrokke omgewing sowel as die Universiteit se institusionele DB-plan gedoen word.

Die Universiteit Stellenbosch behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van ‘n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadresse van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

DOEN AANLYN AANSOEK BY DEUR OP DIE APPLY NOW-SKAKEL REGS BO-AAN DIE BLAD VAN DIE SPESIFIEKE VAKATURE TE KLIEK.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne vier tot ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

Stellenbosch University is committed to employment equity (EE), and appointments will be made in line with the EE plan for the specific environment as well as the institutional EE Plan of the University.

Stellenbosch University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and email addresses of at least three referees) , must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

APPLY ONLINE AT BY USING THE APPLY NOW LINK AT THE TOP RIGHT-HAND CORNER OF THE SPECIFIC VACANCY PAGE.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within four to six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

Enquiries/Navrae

Navrae rakende die posinhoud: Mnr George Fourie by 021 938 6382, of by

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum

by 021 808 2753, of by

Enquiries regarding this post: Mr. George Fourie on 021 938 6382, or at

Enquiries regarding remuneration/benefits, as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Services Centre on 021 808 2753, or at

Currency ZAR

Commencement Date 01-Nov-2022

Closing Date 12-Oct-2022

Amount of Travel

Work At Home

Company: Stellenbosch University

Vacancy Type: Full Time 

Job Location: Stellenbosch,WesternCape,SouthAfrica

Application Deadline: N/A

Apply Here

jobsrytr.com