Service Coordinator – Waiting Well – Conwy and & Denbighshire, BRITISH RED CROSS in Guardian Jobs Conway,Wales,UnitedKingdom

Full Time

Website Guardian Jobs

This work as a career listing is about Guardian Jobs in Conway,Wales,UnitedKingdom 2022 exclusively on jobsrytr.com

About the job

BRITISH RED CROSS

Service Coordinator – Waiting Well Project – Conwy and & Denbighshire

Location: Covering the Conwy and & Denbighshire areas from our Abergele Office (home and community based covering the surrounding area)

Contract: To the end of May 2023

Hours: 35hrs full-time per week, 8am to 6pm flexible with some weekends and bank holidays on a rota basis.

Salary: £20,950 to £23,360 per annum pro rota plus a £300 homeworking allowance.

Cydlynydd Gwasanaeth – Prosiect Aros yn Iach – Wrecsam a Sir y Fflint

Oriau: 35 awr llawnamser yr wythnos, yn hyblyg rhwng 8am a 6pm, gan weithio rhai penwythnosau a gwyliau banc ar sail rota.

Cyflog: £20,950-£23,360 y flwyddyn pro rata ynghyd â lwfans gweithio gartref o £300.

We’ve got an opportunity…

The British Red Cross are looking for an enthusiastic and proactive individual to join our Independent Living team as a Service Coordinator. This exciting position is for someone who has excellent interpersonal and communication skills and is able to lead and motivate people.

Mae gennym gyfle…

Mae’r Groes Goch Brydeinig yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol i ymuno â’n tîm Byw’n Annibynnol fel Cydlynydd Gwasanaeth. Mae’r swydd gyffrous hon ar gyfer rhywun sydd â sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol ac sy’n gallu arwain a chymell pobl.

About The Waiting Well Service

The service will offer support to individuals who have been waiting two years or more for elective procedures or treatment from the NHS and, through continued communication and reassurance, reduce the risk of reliance on emergency, acute and primary care health services and empower people to better self-manage their physical health and well-being as they continue to wait for treatment.

It will work in conjunction with NHS and Local Authority services enabling people to engage with their local communities, which would otherwise prove difficult due to frailty or anxiety.

Our primary objectives are to:

 • Support the service user whilst they await treatment and/or admission to hospital
 • Improve service user health and well-being
 • Facilitate or provide practical help in their own home
 • Connect service users with community-based services to support their well-being and reduce their anxiety

Gair am y Gwasanaeth Aros yn Iach

Bydd y gwasanaeth yn cynnig cymorth i unigolion sydd wedi bod yn aros dwy flynedd neu fwy am driniaeth ddewisol gan y GIG a, thrwy barhau i gyfathrebu a thawelu meddyliau pobl, bydd yn lleihau’r risg o ddibynnu ar wasanaethau iechyd brys, acíwt a gofal sylfaenol a grymuso pobl i hunanreoli eu hiechyd a’u lles corfforol yn well wrth iddynt barhau i aros am driniaeth.

Bydd yn gweithio ar y cyd â gwasanaethau’r GIG ac Awdurdodau Lleol gan alluogi pobl i ymgysylltu â’u cymunedau lleol, a fyddai fel arall yn anodd oherwydd eiddilwch neu bryder.

Ein prif amcanion yw:

 • Cefnogi defnyddwyr y gwasanaeth tra byddant yn aros am driniaeth a/neu’n cael eu derbyn i’r ysbyty
 • Gwella iechyd a lles defnyddwyr y gwasanaeth
 • Hwyluso neu ddarparu help ymarferol yn eu cartref eu hunain
 • Cysylltu defnyddwyr y gwasanaeth â gwasanaethau yn y gymuned i gefnogi eu lles a’u

gwneud yn llai pryderus

Say hello to the team…

A team of staff & volunteers will have a presence within the local authority which the service user lives. They will help service users and their families while on the waiting list for treatment/procedures, initially for an introduction and to set up support and networks. Each project team will consist of five Support Workers, a Service Coordinator. All members of the team report to the Waiting Well Project Service Manager who manages four teams within the Waiting Well service throughout Wales.

Gair am y tîm…

Bydd tîm o staff a gwirfoddolwyr yn yr awdurdod lleol lle mae defnyddwyr y gwasanaeth yn byw. Byddant yn helpu defnyddwyr y gwasanaeth a’u teuluoedd tra byddant ar y rhestr aros am driniaeth, i’w cyflwyno i’r gwasanaeth i ddechrau ac i sefydlu cefnogaeth a rhwydweithiau. Bydd pob tîm prosiect yn cynnwys tri Gweithiwr Cymorth, Cydlynydd Gwasanaeth. Mae holl aelodau’r tîm yn adrodd i Reolwr Gwasanaeth y Prosiect Aros yn Iach, sy’n rheoli tri thîm yn y gwasanaeth Aros yn Iach ledled Gogledd Cymru.

Duties include:

 • Regular ‘What Matters’ conversations with service users to establish if there are any additional support needs to maintain independent living and enhance their quality of life
 • Carrying out an informal assessment of the service user’s wider non-clinical needs to establish if their immediate needs are met (safe home environment, basic food supplies, hot water, heating, etc.)
 • Emotional support such as sitting with someone or speaking on the phone to someone who is confused, distressed, enabling discussion about their concerns
 • Arranging for shopping and other services
 • Identify and act on any safeguarding concerns
 • Signposting and supported referral to other community-based services that can support individuals to stay well at home
 • Liaise with BRC’s other local services such as Mobility Aids services and Third Sector liaison officers
 • Signposting and supported referral to other agencies and third sector partners including Falls Prevention, Care & Repair, Carers Support, Age Cymru, Alzheimer’s Society etc.

Within the proposed Waiting Well service model staff and volunteers will not provide personal care support.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:

Sgyrsiau rheolaidd am ‘yr Hyn sy’n Bwysig’ gyda defnyddwyr y gwasanaeth i ganfod a oes ganddynt unrhyw anghenion cymorth ychwanegol i ddal ati i fyw’n annibynnol a gwella ansawdd eu bywyd

Cynnal asesiad anffurfiol o anghenion anghlinigol ehangach defnyddwyr y gwasanaeth er mwyn canfod a yw eu hanghenion uniongyrchol yn cael eu diwallu (amgylchedd cartref diogel, cyflenwadau bwyd sylfaenol, dŵr poeth, gwres, ac ati)

Cefnogaeth emosiynol fel eistedd gyda rhywun neu siarad dros y ffôn â rhywun sy’n ddryslyd, mewn trallod, gan eu galluogi i drafod eu pryderon

Trefnu siopa a gwasanaethau eraill

Nodi a gweithredu ar unrhyw bryderon diogelu

Cyfeirio ac atgyfeirio â chymorth at wasanaethau eraill yn y gymuned sy’n gallu helpu unigolion i gadw’n iach gartref

Cysylltu â gwasanaethau lleol eraill y Groes Goch Brydeinig, fel gwasanaethau Cymhorthion Symud a swyddogion cyswllt y Trydydd Sector

Cyfeirio ac atgyfeirio â chymorth at asiantaethau eraill a phartneriaid yn y trydydd sector gan gynnwys Atal Codymau, Gofal a Thrwsio, Cymorth i Ofalwyr, Age Cymru, Cymdeithas Alzheimer’s ac ati.

O fewn y model gwasanaeth Aros yn Iach arfaethedig ni fydd staff a gwirfoddolwyr yn darparu cefnogaeth gofal personol.

To be successful in this position you should be the following:

Educated to GCSE level (or equivalent by experience)

IT literate

Understanding of how to improve service quality for the benefit of users

Full driving licence holder and access to vehicle

Willingness to work flexible hours

Ability to deal with queries in a diplomatic, professional and confidential manner

Understanding of how to improve service quality for the benefit of users

Willingness to work flexible hours

The closing date for applications is 23.59 on Wednesday the 26th of October 2022 with interviews to follow.

Er mwyn llwyddo yn y swydd hon bydd yn rhaid i’r canlynol fod yn berthnasol i chi:

Addysg hyd at lefel TGAU (neu gymhwyster cyfatebol drwy brofiad)

Sgiliau TG

Deall sut i wella ansawdd gwasanaethau er budd y defnyddwyr

Trwydded yrru lawn a cherbyd at eich defnydd

Parodrwydd i weithio oriau hyblyg

Gallu delio ag ymholiadau mewn ffordd ddiplomataidd, broffesiynol a chyfrinachol

Deall sut i wella ansawdd gwasanaethau er budd y defnyddwyr

Parodrwydd i weithio oriau hyblyg

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23.59 ar ddydd Mercher y 26ain o Hydref 2022 gyda chyfweliadau i ddilyn.

This role requires use of full Personal Protective Equipment, including Fluid resistant face masks, to be worn at all times while delivering services. This will be provided for you.

The role will involve frontline work with vulnerable service users and will not always allow for a 2-metre social distance to be maintained. You will be asked to complete a Risk assessment to confirm you are able to take up Frontline work, at onboarding stage. If you consider yourself to be a person at greater risk from COVID-19 or you are unable to wear a facemask for long periods of time, then this role may not be suitable for you.

Yn y rôl hon, bydd yn rhaid defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol llawn, gan gynnwys masgiau wyneb sy’n gallu gwrthsefyll hylif, bob amser wrth ddarparu gwasanaethau. Bydd y rhain yn cael eu darparu i chi.

Bydd y rôl yn cynnwys gwaith rheng flaen gyda defnyddwyr gwasanaeth agored i niwed, a bydd yn golygu na fyddwch bob amser yn gallu cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr. Yn ystod y cam cynefino, gofynnir i chi gwblhau Asesiad Risg i gadarnhau eich bod yn gallu ymgymryd â gwaith rheng flaen. Os ydych chi’n ystyried eich hun yn berson sydd mewn mwy o berygl o COVID-19 neu os nad ydych chi’n gallu gwisgo masg am gyfnodau hir, efallai na fydd y rôl hon yn addas i chi.

We offer a wide range of staff benefits, these include:

36 days holiday (including Bank Holidays)

Option to buy an extra 5 days annual leave

Up to 6% contributory pension

Flexible working policy

Click here for further details on our staff benefits

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fuddion i staff, gan gynnwys:

36 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc)

Y dewis i brynu 5 diwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol

Hyd at 6% o bensiwn cyfrannol

Polisi gweithio’n hyblyg

A Little Bit More About Us…

The British Red Cross help anyone, anywhere in the UK; get the support they need if crisis strikes. From hiring a wheelchair or dealing with loneliness, to adjusting to life in a new country – we’re there when you need us.

Our organisation was born out of a desire to bring help without discrimination.

Impartiality and neutrality have been central values for the Red Cross since we started.

At the British Red Cross, we are looking for the best people to help us provide support to millions of people affected by crisis in the UK. We want our team to reflect the diversity of the communities we serve, offering equal opportunities to everyone, regardless of; age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex, or sexual orientation.

Diversity is something we celebrate and we want you to be able to bring your authentic-self to the Red Cross. We want you to feel that you are in an inclusive environment, and a great position to help us spread the power of kindness.

In the British Red Cross we will not tolerate any form of misconduct, including sexual harassment, exploitation and abuse. We have a code of conduct in place, and are committed to creating a culture of integrity in the organisation where misconduct is not tolerated, situations of abuse are quickly investigated and perpetrators are dealt with effectively.

If you are appointed to a role within BRC you will be subject to the organisation’s Code of Conduct, a copy of which you can find on our website.

As part of its recruitment and selection process the British Red Cross undertakes DBS (Disclosure and Barring Service) checking of all individuals who regularly work with or have access to children and vulnerable adults.

If driving is an essential requirement of the role, appropriate driver checks will be completed in line with current policy.

The British Red Cross, incorporated by Royal Charter 1908, is a charity registered in England and Wales (220949) and Scotland (SC037738).

Follow us on Twitter @RedCrossJobsUK and on Linked in – British Red Cross, to hear about our latest job vacancies.

Connecting human kindness with human crisis

Gair amdanom ni…

Mae’r Groes Goch Brydeinig yn helpu unrhyw un, unrhyw le yn y DU i gael y cymorth sydd ei angen arnynt os bydd argyfwng. O logi cadair olwyn, delio ag unigrwydd neu addasu i fywyd mewn gwlad newydd – byddwn yno pan fyddwch ein hangen.

Gwraidd ein sefydliad oedd dyhead i roi cymorth heb wahaniaethu.

Mae didueddrwydd ac amhleidioldeb wedi bod yn werthoedd canolog i’r Groes Goch ers y cychwyn cyntaf.

Yn y Groes Goch Brydeinig, rydym yn chwilio am y bobl orau i’n helpu ni i ddarparu cymorth i filiynau o bobl yn y DU y mae argyfwng wedi effeithio arnynt. Rydym am weld ein tîm yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, ac rydym yn cynnig cyfle cyfartal i bawb beth bynnag fo’u statws o ran oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn dathlu amrywiaeth ac rydym am i chi allu bod yn chi eich hun yn y Groes Goch. Rydym am i chi deimlo eich bod mewn amgylchedd cynhwysol, ac mewn sefyllfa wych i’n helpu ni i ledaenu pŵer caredigrwydd.

Nid ydym yn goddef unrhyw fath o gamymddwyn, gan gynnwys aflonyddu rhywiol, cam-fanteisio a cham-drin. Mae gennym god ymddygiad ar waith ac rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant o uniondeb yn y sefydliad, lle nad yw camymddwyn yn cael ei oddef, lle rydym yn ymchwilio i sefyllfaoedd o gam-drin yn gyflym, a lle rydym yn delio â thramgwyddwyr yn effeithiol.

Os byddwch yn cael eich penodi i rôl yn y Groes Goch Brydeinig, bydd gofyn i chi ddilyn Cod Ymddygiad y sefydliad. Mae copi ohono ar gael ar ein gwefan.

Fel rhan o’i phroses recriwtio a dethol, mae’r Groes Goch Brydeinig yn gofyn am archwiliad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) ar gyfer pob unigolyn sy’n gweithio’n rheolaidd gyda phlant ac oedolion agored i niwed neu sydd â mynediad atynt.

Os yw gyrru’n un o ofynion hanfodol y rôl, bydd gwiriadau gyrrwr priodol yn cael eu gwneud yn unol â’r polisi cyfredol.

Mae’r Groes Goch Brydeinig wedi’i hymgorffori gan Siarter Frenhinol 1908 ac yn elusen sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (220949) a’r Alban (SC037738).

Dilynwch ni ar Twitter @RedCrossJobsUK ac ar LinkedIn – British Red Cross, i glywed am ein swyddi gwag diweddaraf.

Cysylltu caredigrwydd pobl ag argyfwng pobl

Company: Guardian Jobs

Vacancy Type: Full Time 

Job Location: Conway,Wales,UnitedKingdom

Application Deadline: N/A

Apply Here

jobsrytr.com